NGĂN CHẶN
NẠN RỬA TIẾN
Hướng dẫn dành cho Công ty Dịch vụ Tiền tệ
Vietnamese
2007
Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính
Bộ Tài chính Mỹ,
Washington, DC
Doanh nghiệp của bạn có thể là một Công ty Dịch vụ Tiền tệ (viết tắt tiếng Anh là MSB) nếu...
  Doanh nghiệp cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau đây:
 • thư chuyển tiền
 • chi phiếu du lịch
 • thanh toán tiền mặt cho chi phiếu
 • mua bán tiền tệ hoặc đổi tiền
 • thẻ mang giá trị

-VÀ-

  Doanh nghiệp:
 • Tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ có giá trị hơn 1.000 đô-la với cùng một người (một loại giao dịch) trong cùng một ngày

-HOẶC

  Doanh nghiệp:
 • Cung cấp dịch vụ chuyển tiền với bất kỳ số lượng nào.
Mục lục
Lời giới thiệu

Mục đích của rửa tiền là để che giấu hành vi bất hợp pháp, bao gồm các hành vi phạm tội để thu được số tiền đó, chẳng hạn như buôn lậu ma túy. Rửa tiền che đậy nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp để tiền có thể sử dụng mà không bị phát hiện nguồn gốc tội phạm.

Các tổ chức tài chính - bao gồm hệ thống các công ty dịch vụ tiền tệ đang ngày càng mở rộng - đã và đang là những thành phần vô tình hoặc cố ý tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Các ngân hàng thường là đối tượng chính của hoạt động rửa tiền bởi vì ngân hàng cung cấp nhiều loại hình dịch vụ và phương tiện tiền tệ đa dạng, bao gồm séc bảo chi, chi phiếu du lịch và chuyển tiền ngân hàng. Những dịch vụ này có thể bị lợi dụng để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp. Tương tự, bọn tội phạm thường lợi dụng MSB - những công ty cung cấp các dịch vụ về thư chuyển tiền, chi phiếu du lịch, séc bảo chi, trả tiền mặt lấy séc, đổi tiền và thẻ mang giá trị - để che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc của các khoản tiền có từ hoạt động bất hợp pháp.

Để các tổ chức tài chính tự bảo vệ mình và đồng thời hỗ trợ những nỗ lực chống lại tội phạm tài chính của quốc gia và quốc tế, điều quan trọng là các MSB phải biết các chương trình rửa tiền được tiến hành như thế nào.

Hướng dẫn này cung cấp một số thông tin cơ bản về các quy định luật pháp chống rửa tiền, thảo luận về các biện pháp chống rửa tiền đang được tiến hành trên thế giới và mô tả một số chương trình rửa tiền có sự tham gia của các tổ chức tài chính, đồng thời cung cấp một số ví dụ về những dấu hiệu có thể giúp MSB tự bảo vệ mình trước bọn tội phạm rửa tiền và những loại tội phạm khác.

Kiến thức cơ bản về Rửa tiền

Rửa tiền có thể là một quá trình rất phức tạp. Nó bao gồm ba giai đoạn khác nhau và đôi khi trùng lặp:

Sắp đặt là giai đoạn đưa khoản tiền kiếm được một cách bất hợp pháp vào hệ thống tài chính hoặc nền kinh tế thông thường. Trong giai đoạn này, tiền dễ bị phát hiện và tịch thu nhất.

Phân tán là giai đoạn chia nhỏ khoản tiền kiếm được một cách bất hợp pháp từ nguồn gốc tội phạm thông qua một loạt các giao dịch, khiến cho việc tìm kiếm nguồn gốc ban đầu của số tiền trở nên khó khăn.

Lưu thông là giai đoạn chuyển đổi khoản tiền dưới một hình thức có vẻ như là hợp pháp. Các hoạt động lưu thông có thể bao gồm: mua xe ô tô, công ty, bất động sản, v.v. Một nhân tố quan trọng kết nối ba giai đoạn của quá trình này là “dấu vết giấy tờ” phát sinh từ các giao dịch tài chính. Tội phạm thường cố gắng không để lại “dấu vết giấy tờ” bằng cách né tránh các yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

Một trong những biện pháp mà bọn rửa tiền sử dụng để tránh các yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ là “cơ cấu lại” các giao dịch, ép buộc hoặc hối lộ nhân viên ngân hàng để họ không nộp báo cáo đúng hoặc không hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu, hoặc bằng cách thiết lập những hoạt động kinh doanh “bề mặt” có hình thức hợp pháp để mở tài khoản hoặc xây dựng những mối quan hệ khách hàng ưu đãi.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều quốc gia triển khai các quy định luật pháp để chống lại nạn rửa tiền. Các cơ quan ra chính sách về dịch vụ tài chính và các cơ quan thi hành luật pháp trên toàn thế giới đang hợp tác nhằm cải thiện tình hình liên lạc và chia sẻ thông tin trong các nỗ lực chống lại nạn rửa tiền.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn nội dung tóm tắt của những sáng kiến mang tầm quốc tế cũng như những nỗ lực mà chính phủ đã thực hiện để chống lại nạn rửa tiền tại Mỹ. Bạn cũng tìm thấy ở đây các biện pháp để góp phần chống lại tình trạng rửa tiền và giúp cho cộng đồng của bạn, quốc gia của bạn trở thành một nơi sống và làm việc an toàn hơn.

Các Quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA)
Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội

phạm Tài chính (FinCEN), một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ, có chức năng quản lý và ban hành các quy định chiểu theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Thông qua một số yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ của BSA, những dấu vết giấy tờ của các giao dịch được tạo lập và cơ quan thi hành luật pháp cũng như các cơ quan khác có thể sử dụng để những dấu vết này trong các cuộc điều tra hình sự, điều tra về thuế và luật pháp.

Những điều khoản về báo cáo và lưu trữ hồ sơ của BSA được áp dụng đối với ngân hàng, tổ chức tiết kiệm và cho vay, liên hiệp tín dụng, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán, (thường được gọi chung là “ngân hàng) và các doanh nghiệp khác được xác định là định chế tài chính, bao gồm sòng bạc, người môi giới và người giao dịch chứng khoán và các công ty dịch vụ tiền tệ (được gọi chung là “không phải ngân hàng”).

Các quy định của BSA yêu cầu một số Công ty Dịch vụ Tiền tệ (MSB) nhất định đăng ký với FinCEN, soạn thảo và lưu giữ danh sách các đại lý, nếu có. Ngoài ra, quy định của BSA cũng yêu cầu một số MSB nhất định phải báo cáo về hành vi đáng ngờ lên FinCEN. (See 31 CFR103.20)

Tóm tắt một số
Quy định của BSA

1. Đăng ký — một công ty được xác định là một MSB phải đăng ký hoạt động, ngoại trừ những trường hợp sau:

 • Một công ty trở thành MSB để phát hành, bán ra hoặc mua lại thẻ mang giá trị;
 • Bưu điện Mỹ và các cơ quan của Mỹ thuộc bất kỳ tiểu bang nào hoặc bất kỳ phân khu của bất kỳ tiểu bang nào.
 • Một văn phòng chi nhánh của MSB không được yêu cầu phải nộp đơn đăng ký.
 • Một công ty trở thành MSB chỉ bởi vì công ty đó là đại lý của một MSB khác;

FinCEN hiện đang xem xét việc sửa đổi quy định SAR để yêu cầu các công ty thanh toán tiền mặt cho chi phiếu cũng phải báo cáo về hành vi đáng ngờ.

2. Danh sách Đại lý

 • Những MSB được yêu cầu đăng ký phải soạn thảo và lưu giữ danh sách các đại lý, nếu có, vào ngày 1 tháng 1 cho khoảng thời gian 12 tháng trước đó.
 • Khi có yêu cầu, MSB phải cung cấp ngay danh sách các đại lý của họ cho FinCEN và bất kỳ cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan giám sát liên quan khác (bao gồm IRS với tư cách là cơ quan kiểm tra thực hiện BSA).

3. Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ (SAR) — Các MSB được yêu cầu phải nộp SAR bao gồm:

 • MSB hoạt động như một công ty chuyển tiền;
 • Công ty buôn bán hoặc trao đổi tiền tệ;
 • Công ty phát hành, bán ra hoặc mua lại thư chuyển tiền;
 • Bưu điện Mỹ, và
 • Công ty phát hành, bán ra hoặc mua lại chi phiếu du lịch.

MSB phải giữ một bản sao của tất cả các SAR đã nộp cũng như bản gốc hoặc các hồ sơ kinh doanh làm tài liệu chứng minh trong vòng năm năm kể từ ngày báo cáo. Tài liệu chứng minh phải được xác định theo đúng nghĩa, và mặc dù không được nộp cùng với báo cáo, những tài liệu chứng minh được hiểu là gắn liền với báo cáo đã nộp.

Khi có yêu cầu, MSB phải cung cấp ngay tất cả các tài liệu chứng minh cho FinCEN và bất kỳ cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan giám sát liên quan khác (bao gồm IRS với tư cách là cơ quan kiểm tra thực hiện BSA).

4. Chương trình Tuân thủ Pháp luật về Chống Rửa tiền (AML) — tất cả các MSB, bao gồm các công ty phát hành, bán ra hoặc mua lại thẻ mang giá trị, đều phải xây dựng và triển khai một chương trình tuân thủ pháp luật về AML theo yêu cầu của Điều 352 thuộc Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ và được thực hiện theo quy định tại Điều 31 CFR 103.125.

5. Báo cáo Giao dịch Tiền tệ (CTR) — MSB phải nộp CTR về những giao dịch tiền tệ có giá trị trên 10.000 đô-la tiền mặt gửi vào hoặc rút ra do cùng một người hoặc đại diện của cùng một người tiến hành trong cùng một ngày thông qua MSB hoặc gửi đến MSB.

6. Hồ sơ về Công cụ Tiền tệ — MSB phải lưu giữ một số thông tin nhất định về việc bán ra các công cụ tiền tệ - chẳng hạn như thư chuyển tiền và chi phiếu du lịch - có tổng giá trị từ 3.000 đô-la đến 10.000 đô-la.

7. Các Quy tắc về Chuyển tiền — MSB phải lưu giữ một số thông tin nhất định về các giao dịch chuyển tiền, chẳng hạn như việc gửi và nhận một lệnh thanh toán cho một giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 3.000 đô-la trở lên, bất kể phương thức thanh toán nào.

8.Hồ sơ về Đổi tiền — MSB phải lưu giữ một số hồ sơ nhất định cho mỗi giao dịch đổi tiền có giá trị trên 1.000 đô-la.

9. Lưu trữ Hồ sơ — Tất cả các hồ sơ BSA phải được lưu trữ trong thời gian năm năm và phải được cất giữ theo cách thức đảm bảo khả năng tiếp cận hồ sơ trong một khoảng thời gian hợp lý.

Yêu cầu về Đăng ký

Các quy định của BSA yêu cầu một số MSB nhất định phải đăng ký với FinCEN trước ngày 31 tháng 12 năm 2001. MSB được thành lập sau ngày này phải đăng ký trước khi kết thúc thời hạn 180 ngày kể từ ngày tiếp sau ngày MSB được thành lập.

Bưu điện Mỹ và các cơ quan chính phủ Liên bang hoặc tiểu bang không phải đăng ký. Ngoài ra, những MSB chỉ cung cấp các dịch vụ thẻ mang giá trị cũng không cần phải đăng ký vào thời điểm này.

MSB phải đăng ký lại hai năm một lần trước ngày 31 tháng 12 khi kết thúc thời gian hai năm dương lịch tính từ ngày đăng ký ban đầu. Ngoài ra, MSB được yêu cầu phải soạn thảo và lưu giữ danh sách các đại lý, nếu có, vào ngày 1 tháng 1 cho khoảng thời gian 12 tháng trước đó.

Hướng dẫn nộp Đăng ký

Các MSB phải đăng ký bằng cách điền và nộp Đơn số 107 của FinCEN có tiêu đề Đơn Đăng ký của Công ty Dịch vụ Tiền tệ, hiện có tại địa chỉ www.msb.gov hoặc gọi điện tới Trung tâm Cung cấp Mẫu đơn IRS theo số 1-800-829-3676. Trách nhiệm đăng ký thuộc về chủ sở hữu hoặc người kiểm soát MSB và người này phải ký và nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh.

Danh sách Đại lý

Nếu một MSB được yêu cầu phải đăng ký và có các đại lý, MSB đó phải soạn thảo và lưu giữ danh sách các đại lý này. Danh sách này phải được cập nhật trước ngày 1 tháng 1 hàng năm. Khi có yêu cầu, MSB phải cung cấp ngay danh sách này cho FinCEN cũng như bất kỳ cơ quan thi hành pháp luật liên quan khác, kể cả IRS. Thông thường, danh sách đại lý phải bao gồm:

 • Tên: Tên của đại lý, bao gồm tên thương mại hoặc tên của hoạt động kinh doanh.
 • Địa chỉ: Địa chỉ của đại lý, bao gồm tên đường, thành phố, tiểu bang và mã số Bưu điện.
 • Loại hình Dịch vụ: Loại hình dịch vụ tiền tệ mà đại lý cung cấp thay mặt cho MSB.
 • Tổng Khối lượng Giao dịch: Danh sách liệt kê của từng tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước ngày soạn thảo danh sách đại lý, trong đó tổng khối lượng giao dịch của đại lý về các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính do MSB phát hành có giá trị trên 100.000 đô-la.
 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán: Tên và địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà tại đó đại lý duy trì một tài khoản giao dịch dành cho bất kỳ khoản tiền nào nhận được hoặc dành cho các dịch vụ của MSB mà đại lý đó cung cấp thay mặt cho MSB.
 • Năm trở thành Đại lý: Năm mà đại lý trở thành đại lý của MSB.
 • Chi nhánh: Số lượng chi nhánh và đại lý phụ, nếu có.
Tài liệu Chứng minh

MSB phải lưu giữ các tài liệu chứng minh, bao gồm bản sao của đơn đăng ký đã nộp, dự toán khối lượng kinh doanh, những thông tin về quyền sở hữu hoặc kiểm soát, và danh sách các đại lý trong khoảng thời gian năm năm.

Hình phạt Dân sự và Hình sự

Hình phạt dân sự và hình sự có thể được áp dụng đối với những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về chống rửa tiền. Hình phạt có thể bao gồm những khoản tiền phạt đáng kể và bỏ tù. Bất kỳ MSB nào không tuân thủ các yêu cầu của BSA về báo cáo và lưu trữ hồ sơ có thể phải chịu mức phạt dân sự lên đến 500 đô-la vì những vi phạm do sơ sót, và mức phạt lớn hơn trong hai mức phạt sau đây sẽ được áp dụng đối với những trường hợp cố ý vi phạm: số tiền liên quan đến giao dịch (lên tới 100.000 đôla) hoặc 25.000 đô-la. Trong một số trường hợp nhất định, chủ doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì những hành vi của nhân viên họ. Hình phạt hình sự tối đa đối với vi phạm yêu cầu BSA là 500.000 đô-la tiền phạt hoặc bỏ tù tối đa 10 năm, hoặc cả hai.

Bởi vậy, điều quan trọng là đội ngũ nhân viên phải được đào tạo bài bản về tuân thủ các quy định của BSA và thiết lập một hệ thống để bảo đảm rằng nhân viên làm theo tất cả các quy định luật pháp về chống rửa tiền.

Các MSB có thể góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ những nỗ lực chống rửa tiền của chính phủ liên bang. Tối thiểu, MSB cần phải đệ trình tất cả các báo cáo BSA một cách chính xác và kịp thời, tạo lập và lưu giữ các hồ sơ BSA chính xác trong khoảng thời gian cần thiết, xây dựng và duy trì các chương trình tuân thủ pháp luật phù hợp, và làm theo tất cả những hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến BSA.

MSB Có thể Góp phần Chống lại Nạn Rửa tiền
Xây dựng các Chương trình Tuân thủ Pháp luật về Chống Rửa tiền

Pháp luật yêu cầu mỗi MSB xây dựng một chương trình tuân thủ pháp luật về chống rửa tiền (AML) hiệu quả. Điều luật yêu cầu MSB xây dựng và duy trì một chương trình AML được quy định tại Điều 31 CFR 103.125. Mỗi chương trình phải tương xứng với những rủi ro được xác định bởi địa điểm, quy mô, tính chất và khối lượng của các dịch vụ tài chính mà MSB cung cấp. Chẳng hạn, một công ty chuyển tiền quy mô lớn với khối lượng kinh doanh lớn đặt tại Los Angeles chịu rủi ro cao hơn một công ty thanh toán tiền mặt cho chi phiếu với quy mô và khối lượng kinh doanh nhỏ đặt tại Boise. Bởi vậy, một công ty chuyển tiền quy mô lớn ở California cần có một chương trình AML phức tạp hơn, tương ứng với rủi ro cao hơn, so với một công ty thanh toán tiền mặt cho chi phiếu với quy mô nhỏ ở Idaho vì nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền của công ty sau thấp hơn. Một chương trình AML hiệu quả là chương trình được thiết kế để bảo đảm MSB không bị lợi dụng để tạo thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.

Mỗi chương trình AML phải được viết thành văn bản và cần phải:

 • Tổng hợp các chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát nội bộ được xây dựng một cách hợp lý để bảo đảm tuân thủ BSA;
 • Chỉ định một người quản lý chịu trách nhiệm theo dõi hàng ngày việc tuân thủ BSA và chương trình AML;
 • Cung cấp đào tạo và/hoặc giáo dục cho những nhân viên phù hợp; và
 • Quy định về thanh tra độc lập để giám sát và duy trì một chương trình phù hợp.

Cam kết mạnh mẽ về quản lý chương trình AML sẽ góp phần tăng cường việc tuân thủ pháp luật và ngăn chặn bọn rửa tiền lợi dụng MSB.

Ngoài ra, FinCEN khuyến khích các MSB áp dụng những chính sách và thủ tục trên cơ sở Tuyên bố Nguyên tắc của Ủy ban Basel về Rửa tiền, trong đó chủ trương:

 • Xác định đúng thẻ căn cước của tất cả những người tiến hành giao dịch với tổ chức tài chính.
 • Áp dụng tiêu chuẩn đạo lý cao trong các giao dịch tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật về giao dịch tài chính.
 • Hợp tác với các cơ quan thi hành pháp luật.
 • Cung cấp thông tin và đào tạo cho nhân viên để bảo đảm rằng họ có thể và thực sự tuân thủ những nguyên tắc này.
Xây dựng Quan hệ Khách hàng

Các chính sách và thủ tục chặt chẽ về xác nhận và thẩm tra thẻ căn cước của khách hàng có thể là vũ khí hiệu quả nhất của một tổ chức tài chính trong cuộc chiến chống lại nạn rửa tiền. Trong một số trường hợp, việc yêu cầu cung cấp thẻ căn cước phù hợp, xác minh thông tin và cảnh giác với những giao dịch bất thường hoặc đáng ngờ có thể giúp một MSB ngăn chặn hoặc phát hiện các âm mưu rửa tiền.

Chính sách về xác nhận và thẩm tra thẻ căn cước của khách hàng phù hợp với hoạt động kinh doanh cụ thể của công ty sẽ:

 • Giúp phát hiện ra hành vi đáng ngờ một cách kịp thời.
 • Khuyến khích việc tuân thủ tất cả những quy định pháp luật liên bang và tiểu bang được áp dụng đối với các MSB.
 • Khuyến khích các hoạt động kinh doanh an toàn và lành mạnh.
 • Giảm thiểu nguy cơ MSB bị lợi dụng để phục vụ các hoạt động bất hợp pháp.
 • Hạn chế nguy cơ bị chính phủ tịch thu và tước đi những ngân quỹ liên quan đến giao dịch khách hàng (chẳng hạn như thư chuyển tiền/chi phiếu du lịch chưa thanh toán và chuyển tiền chưa thanh toán) khi khách hàng dính líu vào hành vi phạm tội.
 • Bảo vệ danh tiếng của MSB.
Nộp Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ

Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ (SAR) là một trong những vũ khí chủ yếu của chính phủ trong cuộc chiến chống lại nạn rửa tiền và những tội phạm tài chính khác. Những báo cáo này cũng là thành phần then chốt của một chương trình tuân thủ pháp luật về chống rửa tiền hiệu quả.

Nhiều MSB được yêu cầu phải đệ trình SAR khi họ nghi ngờ một hành vi có thể bất hợp pháp đã diễn ra và khi hành vi đó hội đủ các điều kiện liên quan về báo cáo.

Các yêu cầu về SAR hiện được áp dụng đối với những loại hình MSB sau đây:

 • Công ty chuyển tiền;
 • Công ty mua bán tiền tệ hoăc đổi tiền;
 • Công ty phát hành, bán ra hoặc mua lại thư chuyển tiền;
 • Công ty phát hành, bán ra hoặc mua lại chi phiếu du lịch;
 • Bưu điện Mỹ

FinCEN hiện đang xem xét việc sửa đổi quy định SAR để yêu cầu các công ty thanh toán tiền mặt cho chi phiếu cũng phải báo cáo về hành vi đáng ngờ.

Tại thời điểm này, những MSB chỉ cung cấp dịch vụ liên quan đến thẻ mang giá trị không cần phải báo cáo về hành vi đáng ngờ.

Hãy truy cập trang web www.msb.gov để biết thông tin cập nhật về những MSB được yêu cầu phải nộp SAR.

MSB phải nộp SAR khi một giao dịch hội đủ hai điều kiện sau đây:

 • là giao dịch đáng ngờ, và
 • có giá trị từ 2.000 đô-la trở lên (5.000 đô-la trở lên đối với những công ty đang kiểm tra các chứng từ thanh toán).

MSB phải đệ trình SAR trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện ra giao dịch đáng ngờ.

Những MSB hiện không phải áp dụng quy định về SAR - chẳng hạn như các công ty phát hành, bán ra hoặc mua lại thẻ mang giá trị - có thể tự nguyện nộp SAR. Bất kỳ MSB nào cũng có thể tự nguyện nộp báo cáo về hành vi đáng ngờ liên quan đến những giao dịch có giá trị dưới mức quy định phải báo cáo.

Việc thông báo cho bất kỳ người nào dính líu đến giao dịch mà bạn đã đệ trình Báo cáo Hành vi Đáng ngờ là vi phạm pháp luật. Bảo đảm bí mật cho SAR sẽ ngăn chặn những cá nhân bị nghi ngờ dính líu vào hành vi phạm tội tổ chức các hoạt động để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện. Điều này cũng góp phần bảo vệ MSB nộp báo cáo. SAR và /hoặc những thông tin có trong SAR chỉ được cung cấp cho FinCEN hoặc một cơ quan giám sát hoặc thi hành pháp luật liên quan, khi có yêu cầu.

Một số giao dịch đáng ngờ cần phải có hành động xử lý ngay lập tức. Nếu MSB có lý do để nghi ngờ những giao dịch của một khách hàng có thể liên quan đến hoạt động khủng bố chống lại nước Mỹ, MSB đó phải ngay lập tức gọi điện thoại miễn phí đến Đường dây nóng về các Tổ chức Tài chính theo số: 1-866-556-3974.

Tương tự, nếu bất kỳ vi phạm đáng ngờ nào khác - chẳng hạn như các chương trình rửa tiền đang diễn ra - đòi hỏi phải xử lý ngay lập tức, MSB cần phải thông báo cho cơ quan thi hành pháp luật liên quan. Trong mọi trường hợp, MSB luôn phải đệ trình một Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ nếu MSB thuộc diện bắt buộc báo cáo. Một điều khoản trong BSA cung cấp bảo đảm rộng rãi về miễn trách nhiệm dân sự cho MSB và các nhân viên đã nộp SAR hoặc thông báo về hành vi đáng ngờ.

“Hành Vi Đáng Ngờ” Là Gì?

MSB phải đệ trình Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ khi MSB biết, nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ rằng giao dịch hoặc cơ cấu giao dịch là đáng ngờ với tổng giá trị từ 2.000 đô-la trở lên. Giao dịch đáng ngờ là một trong những giao dịch sau đây:

 • Liên quan đến những khoản ngân quỹ bắt nguồn từ hành vi bất hợp pháp, hoặc được tiến hành nhằm mục đích che giấu hoặc ngụy trang các khoản tiền hoặc tài sản bắt nguồn từ hành vi bất hợp pháp.
 • Được dàn xếp để né tránh các yêu cầu của BSA, thông qua biện pháp cơ cấu lại hoặc những biện pháp khác.
 • Không phục vụ mục đích kinh doanh hay bất kỳ mục đích hợp pháp rõ ràng nào, và sau khi tìm hiểu và kiểm tra tất cả các dữ liệu hiện có, MSB không xác định được bất kỳ giải thích hợp lý nào cho vụ giao dịch.
 • Liên quan đến việc lợi dụng công ty dịch vụ tiền tệ để tạo điều kiện cho hành vi tội phạm.

Tất cả các MSB cần có cơ chế hoặc thủ tục để bảo đảm rằng báo cáo về hành vi đáng ngờ sẽ được đệ trình khi cần thiết. Khi nhân viên của MSB nghi ngờ một người nào đó đang rửa tiền, tiến hành giao dịch để né tránh các yêu cầu của BSA hoặc tiến hành giao dịch mà không có mục đích hợp pháp rõ ràng nào và không đưa ra được lời giải thích hợp lý, hoặc liên quan đến việc lợi dụng công ty dịch vụ tiền tệ để tạo điều kiện cho hành vi tội phạm, nhân viên đó phải báo cáo về hành vi đáng ngờ này lên người quản lý hoặc người giám sát tuân thủ pháp luật của MSB. Sau đó, nếu MSB quyết định cần phải báo cáo về hành vi đáng ngờ này, MSB sẽ nộp SAR và giữ một bản sao trong vòng 5 năm. Bất kỳ tài liệu chứng minh nào, chẳng hạn như hồ sơ giao dịch, phải được lưu giữ cùng với bản sao của SAR trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày nộp báo cáo.

“Ngân quỹ Bắt nguồn từ Hành vi Bất hợp pháp” là gì?

Cụm từ “ngân qũy bắt nguồn từ hành vi bất hợp pháp” dùng để chỉ những khoản tiền thu được từ hành vi tội phạm.

Ví dụ: Một người buôn lậu ma túy bán ma túy cho một người khác với giá 500 đô-la. Số tiền thu được từ người mua ma túy, 500 đô-la, là tiền kiếm được từ buôn bán ma túy và được gọi là “ngân quỹ bắt nguồn từ hành vi bất hợp pháp.”

Giao dịch “được Dàn xếp để Né tránh các Yêu cầu của BSA” là gì?

Ví dụ: Một khách hàng thực hiện một giao dịch trị giá 11.000 đô-la và đang cố gắng hối lộ nhân viên MSB để không phải nộp Báo cáo Giao dịch Tiền tệ (CTR).

Giao dịch “Không Phục vụ Mục đích Kinh doanh hay Bất kỳ Mục đích Hợp pháp Rõ ràng nào” là gì?

Một số giao dịch được tiến hành theo một cách thức cho thấy những giao dịch đó có vẻ bất thường hoặc đáng ngờ. Tuy nhiên, những dữ liệu thực tế khác, nếu MSB biết được, có thể cho thấy cơ sở hợp lý để xác định sơ bộ giao dịch nào có vẻ bất thường hoặc đáng ngờ.

Ví dụ: Một khách hàng là giáo viên đã nghỉ hưu thường xuyên nhận và chuyển những khoản tiền trị giá trên 2.000 đô-la từ nhiều người và đến nhiều người khác nhau. MSB có thể kết luận sơ bộ rằng những giao dịch này là đáng ngờ bởi vì dường như chúng “không phục vụ mục đích kinh doanh hay bất kỳ mục đích hợp pháp rõ ràng nào” và dường như những khoản tiền này không có nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên, khi tổng hợp thêm nhiều thông tin, MSB kết luận rằng những giao dịch này thực sự phục vụ cho một mục đích kinh doanh. Chẳng hạn, người giáo viên nghỉ hưu đó thường xuyên sử dụng trang web bán đấu giá trên Internet để mua và bán đồ trang sức cổ.

Giao dịch “Liên quan đến việc Lợi dụng MSB để Tạo thuận lợi cho Hành vi Tội phạm” là gì?

Ví dụ: MSB nghi ngờ rằng một khách hàng của họ đang chuyển tiền để tài trợ cho một tổ chức khủng bố.

Điều quan trọng cần lưu ý là: quy mô giao dịch, chẳng hạn như giao dịch hay chuyển tiền với khối lượng tiền mặt lớn, không phải là yếu tố quyết định duy nhất trong việc quyết định có nên đệ trình SAR hay không. Cần xem xét những yếu tố khác trong việc đưa ra quyết định, bao gồm: quy mô, tần suất và tính chất của giao dịch; kinh nghiệm làm việc giữa MSB với khách hàng và những cá nhân, tổ chức khác liên quan đến giao dịch (nếu có); và tiêu chuẩn đối với giao dịch trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý của MSB.

Báo động đỏ

Khi chỉ có một yếu tố báo hiệu rằng giao dịch là bất thường hoặc có thể “đáng ngờ,” yếu tố đó được gọi là “báo động đỏ”.

Một số ví dụ về những
báo động đỏ thường gặp:

Thẻ căn cước hoặc
Thông tin về Khách hàng

 • Khách hàng sử dụng thẻ căn cước giả.
 • Hai/nhiều khách hàng sử dụng thẻ căn cước giống nhau.
 • Khách hàng điều chỉnh giao dịch sau khi biết rằng họ phải trình thẻ căn cước.
 • Khách hàng thay đổi cách viết hoặc trật tự từ trong họ tên đầy đủ của họ.

Những Giao dịch Dưới Mức Quy định phải Báo cáo hoặc Lưu trữ Hồ sơ

Khối lượng giao dịch của khách hàng thấp hơn các mức sau:

 • Đổi tiền dưới 1.000 đô-la.
 • Mua bán tiền mặt cho thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch trị giá dưới 3.000 đô-la.

Nhiều Người hoặc Nhiều Địa điểm

 • Hai hoặc nhiều khách hàng hợp tác với nhau để chia một giao dịch thành hai hoặc nhiều giao dịch nhỏ để né tránh yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ của BSA.
 • Khách hàng sử dụng hai hoặc nhiều địa điểm hoặc người thu ngân trong cùng một ngày để chia một giao dịch thành nhiều giao dịch nhỏ và né tránh yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ của BSA.

Hành vi Bất hợp pháp
Công khai của Khách hàng

 • Khách hàng đề nghị đút lót hoặc tiền hoa hồng.
 • Khách hàng thừa nhận hành vi tội phạm.

Nếu MSB thẩm tra đúng và có cơ sở chứng minh nhân thân của khách hàng thì sẽ có nhiều khả năng xác định những hành vi đáng ngờ nào cần được báo cáo.

MSB nên Tìm hiểu những gì?

Các chương trình rửa tiền có thể rất khác nhau. Trước đây, các biện pháp chống rửa tiền của chính phủ liên bang chủ yếu tập trung vào việc xác định và tổng hợp tài liệu về những giao dịch tiền tệ quy mô lớn. Trong những năm gần đây, các nỗ lực chống rửa tiền chú ý đến việc lợi dụng giao dịch chuyển tiền, thông qua ngân hàng hoặc những hệ thống chuyển tiền khác không phải ngân hàng, và những phương thức chuyển tiền khác. Ngày nay, tội phạm rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi nên tất cả các dạng giao dịch tài chính cần được theo dõi chặt chẽ hơn.

Những tình huống sau đây có thể cho thấy hành vi rửa tiền hoặc hành vi tội phạm khác. Danh sách này chưa phải là toàn diện nhưng có thể giúp các MSB nhận biết được những cách thức mà tội phạm rửa tiền và những tội phạm khác thường sử dụng để rửa tiền.

Những Cách thức Né tránh Yêu cầu về Báo cáo và Lưu trữ Hồ sơ của BSA

Khách hàng muốn giữ khối lượng giao dịch của họ dưới mức quy định phải báo cáo hoặc lưu trữ hồ sơ, ví dụ:

 • Một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng muốn che giấu quy mô của một giao dịch với khối lượng tiền mặt lớn bằng cách phân chia giao dịch đó thành nhiều giao dịch nhỏ hơn và tiến hành những giao dịch nhỏ này:
  • vào những thời điểm khác nhau trong cùng một ngày.
  • với những người thu ngân khác nhau của MSB trong cùng một ngày hoặc các ngày khác nhau.
  • tại những chi nhánh khác nhau của MSB trong cùng một ngày hoặc các ngày khác nhau.
 • Một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng tiến hành một số giao dịch giống nhau trong vài ngày với khối lượng giao dịch ngay dưới mức quy định phải báo cáo hoặc lưu trữ hồ sơ trong mỗi lần giao dịch. Chẳng hạn, khách hàng có thể:
  • mua thư chuyển tiền bằng tiền mặt với khối lượng ngay dưới 3.000 đô-la trong vòng vài ngày.
  • mua chi phiếu du lịch bằng tiền mặt với khối lượng ngay dưới 3.000 đô-la trong vòng vài ngày.
  • Tiến hành nhiều giao dịch chuyển tiền đến cùng một người nhận trong vòng vài ngày; mỗi lần chuyển tiền với khối lượng dưới 3.000 đô-la.
 • Khách hàng không muốn cung cấp những thông tin cần thiết để thực hiện yêu cầu về báo cáo hoặc lưu trữ thông tin do luật pháp hoặc chính sách của công ty quy định.
 • Khách hàng không muốn tiếp tục tiến hành giao dịch sau khi được thông báo rằng báo cáo về giao dịch sẽ được lập và hồ sơ về giao dịch sẽ được lưu trữ.
 • Khách hàng quyết định chia một giao dịch lớn thành nhiều giao dịch nhỏ hơn sau khi được thông báo rằng sẽ có báo cáo về giao dịch và hồ sơ về giao dịch sẽ được lưu trữ.
 • Khách hàng trình nhiều giấy tờ căn cước khác nhau vào mỗi lần tiến hành giao dịch.
 • Khách hàng đánh vần họ tên của họ khác đi hoặc sử dụng một cái tên khác vào mỗi lần nhận hoặc chuyển tiền hoặc mua chi phiếu du lịch.
 • Bất kỳ khách hàng hay nhóm khách hàng nào muốn hối lộ nhân viên của MSB để nhân viên này không nộp báo cáo theo yêu cầu hoặc không lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc chính sách của công ty.
 • Bất kỳ khách hàng hay nhóm khách hàng nào ép buộc hoặc muốn ép buộc nhân viên của MSB để nhân viên này không nộp báo cáo theo yêu cầu hoặc không lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc chính sách của công ty.
 • Khách hàng nhận được thanh toán của nhiều giao dịch chuyển tiền mà dường như đã được mua theo cách thức “cơ cấu lại” nhằm né tránh các yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ.
  • Các khoản tiền được chuyển từ cùng một khách hàng và mỗi lần khối lượng của mỗi lần chuyển tiền ngay dưới mức 3.000 đô-la (hoặc các mức liên quan theo quy định).
  • Các khoản tiền được chuyển từ nhiều khách hàng tại cùng một địa điểm của MSB với mỗi lần chuyển cách nhau vài phút và khối lượng của mỗi lần chuyển tiền ngay dưới mức 3.000 đô-la (hoặc các mức liên quan theo quy định).
 • Khách hàng thanh toán tiền mặt cho nhiều công cụ tiền tệ (như thư chuyển tiền, chi phiếu du lịch, séc bảo chi, hối phiếu nước ngoài) mà dường như đã được mua theo cách thức cơ cấu lại (chẳng hạn như mỗi lần giao dịch có giá trị dưới 3.000 đô-la).

Khách hàng Cung cấp Không đủ Thông tin và/hoặc Thông tin Đáng ngờ

Khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể cố tình né tránh yêu cầu về giấy tờ căn cước, ví dụ:

 • Một khách hàng cá nhân không muốn hoặc không thể cung cấp thông tin hay giấy tờ căn cước.
 • Một khách hàng cá nhân cung cấp thông tin và hay giấy tờ căn cước khác nhau vào mỗi lần họ tiến hành một giao dịch.
  • Họ tên khác nhau hoặc cách viết họ tên khác nhau.
  • Địa chỉ khác nhau hoặc cách viết hay cách đánh số trên địa chỉ khác nhau.
  • Các dạng giấy tờ căn cước khác nhau.
 • Một khách hàng cá nhân dường như cư trú tại địa phương, vì là khách hàng thường xuyên, nhưng lại không có địa chỉ ở địa phương.
 • Thẻ căn cước hợp pháp nhưng dường như đã được sửa đổi.
 • Cung cấp giấy tờ căn cước trong đó nội dung mô tả cá nhân không phù hợp với diện mạo bên ngoài của khách hàng (ví dụ: khác tuổi, chiều cao, màu mắt, giới tính).
 • Giấy tờ căn cước đã hết giá trị.
 • Một khách hàng cá nhân cung cấp thông tin hoặc giấy tờ căn cước bất thường hoặc đáng ngờ.
 • Một khách hàng doanh nghiệp không muốn cung cấp đầy đủ thông tin về loại hình kinh doanh, mục đích giao dịch hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà MSB yêu cầu.
 • Một khách hàng doanh nghiệp tiềm năng từ chối cung cấp những thông tin cần thiết để được giảm phí giao dịch (hoặc những chương trình ưu đãi khách hàng khác mà MSB cung cấp).

Hành vi Không phù hợp với Hoạt động Kinh doanh hoặc Nghề nghiệp của Khách hàng

Hãy xem xét những trường hợp ví dụ sau đây về hành vi không phù hợp của khách hàng:

 • Một khách hàng cá nhân tiến hành các giao dịch quy mô lớn với MSB, không tương xứng với mức thu nhập mà nghề nghiệp của khách hàng đó mang lại.
 • Một khách hàng doanh nghiệp tiến hành những giao dịch trong đó thường xuyên sử dụng khối lượng hối phiếu lớn, không phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.
 • Một khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp thanh toán tiền mặt cho một khối lượng chi phiếu lớn của bên thứ ba.
 • Một khách hàng sử dụng tiền mặt để mua thư chuyển tiền, chi phiếu du lịch hoặc những công cụ tiền tệ khác, không tương xứng với hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp của khách hàng đó.
 • Một khách hàng doanh nghiệp sử dụng một phương tiện thanh toán không phù hợp với thông lệ chung trong kinh doanh (chẳng hạn như thanh toán cho các dịch vụ của MSB bằng chi phiếu du lịch, thư chuyển tiền hoặc chi phiếu của bên thứ ba).
 • Một khách hàng doanh nghiệp nhận hoặc chuyển tiền từ hoặc đến những người ở quốc gia khác mà không có lý do kinh doanh rõ ràng hoặc lý do đưa ra không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng.
 • Một khách hàng doanh nghiệp nhận hoặc chuyển tiền từ hoặc đến những người ở quốc gia khác mặc dù tính chất hoạt động kinh doanh của khách hàng đó thường không đòi hỏi phải chuyển tiền quốc tế.

Những Đặc điểm hoặc Hành vi Bất thường

Hãy lưu ý bất kỳ đặc điểm bất thường nào, chẳng hạn:

 • Một khách hàng cá nhân mua sản phẩm/ dịch vụ thường xuyên nhưng dường như không cư trú và làm việc tại khu vực cung cấp dịch vụ của MSB.
 • Một khách hàng thanh toán các sản phẩm/dịch vụ của MSB bằng những hối phiếu cũ, có mùi bất thường hoặc có mùi hóa chất.
 • Một khách hàng thanh toán các sản phẩm/ dịch vụ của MSB bằng thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch mà trong đó không cung cấp một số thông tin liên quan (ví dụ, đối với thư chuyển tiền: không có tên người được trả tiền; đối với chi phiếu du lịch: không có chữ ký hoặc chữ ký tiếp).
 • Một khách hàng thanh toán các sản phẩm/ dịch vụ của MSB bằng thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch mà trong đó có những biểu tượng, con dấu hoặc chữ viết bất thường (chẳng hạn như tên viết tắt) xuất hiện ở mặt trước hoặc mặt sau của chứng từ.
 • Một khách hàng mua các chứng từ chuyển tiền, thư chuyển tiền, chi phiếu du lịch với khối lượng tiền mặt lớn mặc dù MSB không yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt.
 • Một khách hàng (là cá nhân hoặc doanh nghiệp) yêu cầu mua chi phiếu du lịch và thư chuyển tiền với khối lượng lớn. do rõ ràng.
 • Một khách hàng mua một số chứng từ chuyển tiền, thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch với những khối lượng lớn hoặc với khối lượng ngay dưới mức quy định phải báo cáo, mà không có lý do rõ ràng.
 • Một khách hàng bắt đầu thường xuyên đổi các hối phiếu giá trị nhỏ lấy những hối phiếu giá trị lớn, hoặc ngược lại, mặc dù khách hàng đó thường không sử dụng tiền mặt như là một phương tiện thanh toán.
 • Một khách hàng thường gửi và nhận các chứng từ chuyển tiền với khối lượng bằng nhau hoặc vào cùng một thời điểm.
 • Một ngân hàng nhận được một số chứng từ chuyển tiền giá trị nhỏ và cùng vào ngày đó, hoặc trong vòng vài ngày tiếp theo, khách hàng này tiến hành một hoặc nhiều giao dịch chuyển tiền cho một người ở một thành phố khác, tại một nước khác, với cùng khối lượng tiền đã nhận ban đầu.
 • Một khách hàng thường xuyên gửi hoặc nhận các khối lượng chứng từ chuyển tiền giá trị lớn đến hoặc từ người ở các nước khác, đặc biệt là những nước nằm trong danh sách không có hệ thống pháp luật hợp tác.
 • Một khách hàng nhận các chứng từ chuyển tiền và ngay sau đó mua vào những công cụ tiền tệ để chuẩn bị thanh toán cho một bên thứ ba.

Thay đổi trong Giao dịch
hoặc Cơ cấu Giao dịch

Hãy cảnh giác với những thay đổi trong hành vi của khách hàng, chẳng hạn:

 • Những thay đổi lớn trong hành vi của khách hàng, ví dụ:
  • Một khách hàng cá nhân bắt đầu mua thư chuyển tiền hàng tuần với khối lượng giống nhau (mặc dù trước đây, khách hàng này chỉ mua thư chuyển tiền vào những ngày phải thanh toán tiền thuê nhà hay các dịch vụ tiện ích khác...)
  • Một khách hàng cá nhân bắt đầu thu về các khối lượng tiền mặt lớn (mặc dù trước đây khách hàng này chỉ đổi chi phiếu thanh toán lấy tiền mặt để mua các chứng từ hoặc chuyển tiền.).
 • Những thay đổi đột ngột và vô lý trong các giao dịch gửi hoặc nhận các khoản chuyển ngân.
 • Quy mô và tần suất sử dụng tiền mặt của một khách hàng nào đó đột ngột tăng lên nhanh chóng.

Nhân viên

Hãy giám sát hành vi của nhân viên, ví dụ:

 • Nhân viên của MSB có lối sống cao hơn mức lương/thu nhập của họ cho phép, có thể bởi vì họ đã nhận tiền hoa hồng hoặc tiền hối lộ.
 • Nhân viên không muốn đi nghỉ mát, có thể bởi vì họ đã đồng ý hoặc bị ép buộc phải cung cấp dịch vụ cho một hoặc nhiều khách hàng theo cách thức vi phạm pháp luật hoặc chính sách của công ty.
 • Nhân viên dính líu đến quá nhiều giao dịch hoặc những giao dịch có quy mô lớn bất thường, có thể bởi vì họ đã đồng ý hoặc bị ép buộc phải cung cấp dịch vụ cho một hoặc nhiều khách hàng theo cách thức vi phạm pháp luật hoặc chính sách của công ty.

Thông thường, sau khi được kiểm tra kỹ hơn, những tình huống như mô tả ở phần trên được xác định là hoàn toàn hợp pháp. Trong khi đó, có những tình huống khác không được đề cập ở đây có thể là đáng ngờ nếu không phù hợp với hành vi thông thường của một khách hàng hay nhân viên nào đó. Bởi vậy, với tư cách là MSB hoặc nhân viên MSB, bạn phải đưa ra những nhận định hợp lý.

MSB có thể hỗ trợ theo những cách khác

MSB phải tuân thủ các quy định khác của BSA về báo cáo và lưu trữ hồ sơ. Sau đây là một số nội dung sơ lược của những yêu cầu này:

Nộp Báo cáo Giao dịch Tiền tệ (CTR)

MSB phải đệ trình báo cáo về mỗi giao dịch tiền tệ với khối lượng tiền mặt gửi vào hoặc rút ra trên 10.000 đô-la do MSB tiến hành, hoặc được tiến hành thông qua MSB, hoặc được chuyển đến MSB trong cùng một ngày hoặc thay mặt cho cùng một người. (See 31CFR103.22)

Bởi vậy, pháp luật yêu cầu MSB phải cung cấp CTR về giao dịch khi giao dịch đó hội đủ tất cả những điều kiện sau đây:

 • Giao dịch tiền tệ,
 • Khối lượng tiền mặt gửi vào hoặc rút ra lớn hơn 10.000 đô-la,
 • Do cùng một người thực hiện hoặc được thực hiện thay mặt cho cùng một người, và
 • Diễn ra trong cùng một ngày giao dịch.

Tính Tổng

Nhiều giao dịch do cùng một người thực hiện hoặc được thực hiện thay mặt cho cùng một người trong cùng một ngày được tính là một giao dịch tổng và cần phải có báo cáo CTR. Nói cách khác, MSB phải đệ trình CTR nếu MSB biết rằng tổng khối lượng giao dịch tiền mặt gửi vào hoặc rút ra của khách hàng vượt quá 10.000 đô-la trong một ngày.

Tiền mặt gửi vào và Tiền mặt rút ra

Các giao dịch tiền mặt gửi vào phải được cộng với các giao dịch tiền mặt gửi vào, và các giao dịch tiền mặt rút ra phải được cộng với các giao dịch tiền mặt rút ra để xác định liệu tổng khối lượng giao dịch trong một ngày của khách hàng có cao hơn mức quy định phải đệ trình báo cáo CTR (10.000 đô-la) hay không.

Nộp Báo cáo Giao dịch Tiền tệ

Mẫu Báo cáo Giao dịch Tiền tệ là Mẫu IRS 4789, hiện có tại địa chỉ www.msb.gov hoặc hãy gọi điện đến Trung tâm Cung cấp Mẫu đơn IRS theo số 1-800-829-3676. MSB phải điền vào mẫu báo cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày diễn ra (các) giao dịch.

Distribution Center at 1-800-829-3676. The form must be filed within 15 days from the date of the transaction(s).

Các quy định về CTR yêu cầu MSB phải:

 • Xác minh và ghi lại căn cước của khách hàng
 • Thu thập các thông tin về giao dịch
 • Điền vào mẫu báo cáo CTR và nộp báo cáo CTR
 • Giữ lại một bản sao của CTR trong vòng năm năm kể từ ngày nộp báo cáo.
Lưu trữ Hồ sơ

Hồ sơ Chứng từ Tiền tệ - đối với các Giao dịch mua Thư chuyển tiền, Chi phiếu Du lịch và những Chứng từ khác bằng tiền mặt

MSB cung cấp thư chuyển tiền, chi phiếu du lịch và những công cụ tiền tệ khác để lấy tiền mặt phải xác minh căn cước của khách hàng và lập hồ sơ cho mỗi giao dịch mua bán nếu giao dịch đó có tổng giá trị từ 3.000 đến 10.000 đô-la. Bởi vậy, pháp luật yêu cầu lập hồ sơ khi:

 • Tổng khối lượng tiền mặt gửi vào từ 3.000-10.000 đô-la, và
 • Tiền mặt gửi vào để mua thư chuyển tiền, chi phiếu du lịch hoặc những công cụ tiền tệ khác.

Yêu cầu về Hồ sơ Chứng từ Tiền tệ đòi hỏi MSB phải:

 • Xác minh và ghi lại căn cước của khách hàng,
 • Ghi lại thông tin giao dịch (đối với mỗi lần mua bán thư chuyển tiền, chi phiếu du lịch hoặc chứng từ khác: số lượng, số sê-ri và ngày bán),
 • Lưu trữ hồ sơ trong vòng năm năm kể từ ngày giao dịch

Các Quy tắc Chuyển tiền
Đối với Người chuyển tiền

MSB nhận được yêu cầu chuyển tiền trị giá 3.000 đô-la trở lên phải xác minh căn cước của khách hàng gửi tiền, sau đó lập và lưu trữ hồ sơ về giao dịch chuyển tiền, bất kể phương thức thanh toán nào. (See 31CFR103.33(f))

Ngoài ra, một số thông tin nhất định phải được truyền đạt đến bên thứ ba, có nghĩa là: MSB phải gửi những thông tin đó đến MSB tiếp theo hoặc tổ chức tài chính xử lý việc chuyển ngân.

Đối với Người nhận tiền

MSB nhận được yêu cầu thanh toán khoản chuyển ngân trị giá từ 3.000 đô-la trở lên phải xác minh căn cước của khách hàng nhận tiền, sau đó lập và lưu trữ hồ sơ về giao dịch chuyển tiền, bất kể phương thức thanh toán nào.

Quy định về hồ sơ chuyển tiền yêu cầu người chuyển tiền phải:

 • Xác minh giấy tờ căn cước của khách hàng,
 • Ghi lại thông tin về khách hàng,
 • Ghi lại thông tin về giao dịch,
 • Chuyển thông tin đến MSB nhận tiền,
 • Lưu trữ hồ sơ trong vòng năm năm kể từ ngày giao dịch.

Hồ sơ Đổi tiền

Công ty đổi tiền phải lập và lưu trữ hồ sơ cho mỗi giao dịch đổi tiền có giá trị trên 1.000 (See CFR103.37) đô-la. Đổi tiền có thể là nội tệ, ngoại tệ hoặc cả hai. Do đó, luật pháp yêu cầu lập hồ sơ đổi tiền khi:

 • Số tiền nhận về lớn hơn 1.000 đô-la, hoặc
 • Số tiền phát ra lớn hơn 1.000 đô-la.

Ví dụ: Một khách hàng muốn đổi 3.000 đôla Canada sang đô-la Mỹ, hoặc một khách hàng muốn đổi 1.500 đô-la Mỹ theo tờ 20 đô-la thành 1.500 đô-la Mỹ theo tờ 100 đô-la.

Cả hai trường hợp giao dịch nêu trên đều yêu cầu phải lưu hồ sơ.

Quy định về hồ sơ đổi tiền bao gồm những yêu cầu sau đây đối với công ty đổi tiền:

 • Ghi lại căn cước và thông tin về khách hàng,
 • Ghi lại thông tin giao dịch,
 • Lưu trữ hồ sơ trong vòng năm năm kể từ ngày giao dịch.
Những Báo cáo giúp MSB Nhận biết Giao dịch Đáng ngờ

Danh sách những báo cáo sau đây có thể được sử dụng để phát hiện hành vi rửa tiền trong các giao dịch của các MSB.

Báo cáo về Giao dịch Tiền mặt Gửi vào và Rút ra với Giá trị lớn

Nhiều MSB đã xây dựng các cơ chế lập báo cáo về giao dịch tiền mặt gửi vào và rút ra. Thông thường, những báo cáo này liên quan đến những giao dịch có khối lượng cao hơn mức quy định cần phải báo cáo. Ví dụ, nhiều công ty chuyển tiền đặt ra các yêu cầu về xác định căn cước khách hàng đối với những giao dịch trị giá trên 3.000 đô-la. Những báo cáo này có thể giúp xác định những khách hàng đang tìm cách cơ cấu lại các giao dịch để né tránh yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ của BSA hoặc những người đang dính líu vào các hoạt động bất thường khác.

Báo cáo về Mánh khoé Thả bổng

Các công ty phát hành chi phiếu du lịch hoặc thư chuyển tiền và các công ty chuyển tiền thường xây dựng các cơ chế lập báo cáo về những giao dịch có thể liên quan đến hành vi thả bổng. Hành vi thả bổng là việc ký thác và rút chi phiếu trong các tài khoản tại hai hoặc nhiều ngân hàng, theo đó hưởng được lợi thế thả nổi, nghĩa là hưởng được khoảng thời gian mà ngân hàng ký thác thu tiền từ ngân hàng chi trả. Những báo cáo về mánh khoé thả bổng cũng có thể phát hiện những hành vi bất thường khác có thể liên quan đến rửa tiền.

Báo cáo Chuyển tiền

Các công ty chuyển tiền thường xây dựng những cơ chế lập báo cáo về các giao dịch hàng ngày và những loại báo cáo khác để xác định những phương thức chuyển tiền khác nhau được xử lý thông qua những cơ chế này (chẳng hạn báo cáo đầy đủ về tất cả những giao dịch chuyển tiền từ nước A đến nước B trong một khoảng thời gian cụ thể.)

Những báo cáo này có thể giúp phát hiện các hành vi khác thường có thể liên quan đến rửa tiền.

Tùy vào loại báo cáo và tần suất báo cáo, những báo cáo này có thể giúp phát hiện hành vi khác thường của khách hàng. Những báo cáo này cũng có thể giúp phát hiện hành vi khác thường của những công ty làm đại lý cho các công ty chuyển tiền.

Hồ sơ về Giao dịch từ 3.000 đô-la trở lên

Những báo cáo về các giao dịch tiền tệ có tổng giá trị từ 3.000-10.000 đô-la theo yêu cầu của các quy định BSA có thể giúp MSB phát hiện những phương thức cơ cấu lại giao dịch tiền tệ mà khách hàng có thể tiến hành. Ví dụ: những thông tin được lưu thành hồ sơ giúp MSB xác định những khách hàng có thể đang cơ cấu lại các giao dịch để né tránh yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ của BSA.

Hồ sơ/Giấy biên nhận Thanh toán

Các công ty phát hành thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch thường xây dựng những cơ chế lập hồ sơ về các khoản mục hàng ngày được xuất trình để thanh toán từ tài khoản ngân hàng của công ty phát hành. Nhiều công ty phát hành đã thiết kế các chương trình để nhận biết những hình thức khác thường của các chứng từ đã thanh toán. Những báo cáo này có tác dụng rất hữu ích trong việc xác định các khoản mục có thể đã được sử dụng cho những mục đích bất hợp pháp.

Hồ sơ Chuyển tiền
từ 3.000 đô-la trở lên

Những hồ sơ này được lập theo yêu cầu của các quy định BSA và có tác dụng giúp cho công ty chuyển tiền xác định được những hành vi cơ cấu lại giao dịch. Hồ sơ chuyển tiền từ 3000 đôla trở lên, bất kể phương thức thanh toán nào, giúp phát hiện ra những khách hàng có thể đang cơ cấu lại các giao dịch để né trannhs yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ của BSA.

Báo cáo Hành vi Khách hàng

Một số MSB áp dụng các chương trình ưu đãi khách hàng để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên. MSB có thể lập báo cáo để theo dõi phản ứng của từng khách hàng hoặc hành vi nói chung của khách hàng. Những báo cáo này tác dụng hữu ích trong việc xác định những giao dịch bất thường hoặc phương thức giao dịch bất thường.

Một số Chương trình Rửa tiền

Những mô tả sau đây nhằm mục đích giúp MSB nhận biết những hoạt động mà bọn tội phạm thường tiến hành để rửa tiền, đồng thời khẳng định nhu cầu phải áp dụng các chương trình nhận dạng khách hàng chặt chẽ. Ngoài ra, mặc dù những kết quả điều tra quan trọng này chủ yếu liên quan đến các ngân hàng nhưng MSB cũng có thể rút ra những bài học kinh nghiệm từ những ví dụ này.

Chương trình Polar Cap

Có hai ngân hàng đệ trình báo cáo về những hành vi đáng ngờ liên quan đến những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Hai báo cáo này cùng với một phân tích về các Báo cáo Giao dịch Tiền tệ do Sở Hải quan Mỹ tiến hành đã dẫn đến một cuộc điều tra có quy mô quốc gia.

Tại một ngân hàng, một nhân viên phát hiện thấy một khách hàng, vốn là người buôn bán trang sức, đang gửi những khoản tiền mặt giá trị lớn (25 triệu đô-la trong vòng 3 tháng) không tương xứng với hoạt động kinh doanh thông thường của ông ta. Bởi vậy, ngân hàng đã nộp các CTR theo yêu cầu về những giao dịch tiền mặt trị giá hơn 10.000 đô-la trong một ngày giao dịch với khách hàng này. Ngoài ra, ngân hàng cũng thông báo cho Bộ phận Điều tra Hình sự của IRS (IRS-CID).

Tại một ngân hàng khác, một nhân viên giám sát trở nên nghi ngờ khi một khách hàng, vốn là chủ một cửa hàng tạp hóa và cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt lấy chi phiếu, ngừng việc thu hồi tiền mặt từ những chi phiếu mà ông ta gửi tại ngân hàng. Ngân hàng đã thông báo thay đổi này cho các cơ quan thi hành luật pháp.

Hai ngân hàng báo cáo về hành vi đáng ngờ này đã góp phần phát hiện và phá vỡ một chương trình rửa tiền với số lượng 1,2 tỷ đô-la trong hai năm. Hơn 127 người đã bị bắt giữ, một ngân hàng nước ngoài bị kết tội và một tấn cocain bị tịch thu. Kết quả của vụ việc này là rất nhiều người bị kết án.

Chương trình C-Chase

Một ngân hàng đặt tại Luxembourg, hai chi nhánh của ngân hàng này, chín quan chức ngân hàng và 75 người khác tại một số quốc gia đã bị kết tội là dính líu vào vào một chương trình rửa tiền toàn cầu. Rất nhiều trường hợp bị kết án. Chương trình rửa tiền này được tiến hành như sau: những kẻ đồng lõa với bọn rửa tiền nhận tiền mặt từ các hoạt động buôn bán ma túy tại các thành phố trên toàn nước Mỹ, và sau đó gửi tiền vào những tài khoản bí mật tại một ngân hàng của Mỹ thông qua hình thức chuyển ngân hoặc chở tiền mặt.

Những kẻ đồng lõa ký vào các tấm séc khống rút ra từ các tài khoản bí mật. Sau mỗi lần nhận tiền mặt, kẻ cầm đầu chương trình rửa tiền sẽ nhập số tiền đó vào một trong những tấm séc khống, và sau đó chuyển séc đến chủ sở hữu số tiền hoặc bán ra chợ đen.

Khi chương trình này được mở rộng, kẻ cầm đầu việc rửa tiền phát triển thêm một số biến thể khác của quy trình này. Một số ngân quỹ từ tài khoản bí mật được chuyển đến những tài khoản tương tự ở một ngân hàng Trung

Mỹ nhằm ngụy trang hơn nữa nguồn gốc thực sự của chúng. Những khoản khác được chuyển đến một ngân hàng nước ngoài thông qua một ngân hàng khác ở Mỹ.

Trong cả hai trường hợp, các khoản tiền chuyển đến ngân hàng nước ngoài đều có chứng từ tiền gửi trong vòng 90 ngày và được dùng làm ký quỹ cho các khoản vay mà ngân hàng ở Trung Mỹ tiến hành với những kẻ đồng lõa. Số tiền kiếm được từ khoản vay sau đó được gửi vào các tài khoản trong ngân hàng và được chuyển đi thông qua một quy trình như trên.

Vào một thời điểm sau đó, những ngân quỹ được chuyển thông qua hai ngân hàng nước ngoài đã được sử dụng để mua các chứng từ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài thứ hai. Sau đó, những chứng từ này lại được sử dụng làm ký quỹ cho các khoản vay được thực hiện tại một ngân hàng nươc ngoài thứ ba, và số tiền kiếm được từ hoạt động này lại được chuyển về tài khoản bí mật tại các ngân hàng của Mỹ, và từ đó lại được chuyển tiếp đến tài khoản của ông chủ ở Nam Mỹ.

trọng. Họ cảnh báo những người tham gia vào các giao dịch phải kết hợp nhiều phương thức khác nhau để tránh tạo ra một mô thức chung. Họ sử dụng nhiều doanh nghiệp hợp pháp, kể cả khách sạn và ngân hàng, để chuyển ngân quỹ đến những tài khoản bí mật. Mạng lưới này đã đưa vào lưu thông 10 triệu đô-la hàng tháng kiếm được từ buôn bán ma túy.

Ngân hàng Tín dụng và Thương mại Quốc tế (BCCI)

Ngân hàng Tín dụng và Thương mại Quốc tế được thành lập vào thập niên 1970s. Vào thập niên 1980s, ngân hàng nổi tiếng là một trong những định chế tài chính tư nhân lớn nhất thế giới, hoạt động kinh doanh trên 70 nước. Trong thời gian hoạt động của BCCI, người ta phát hiện thấy nhân viên của ngân hàng này dính líu vào nhiều hoạt động phạm pháp, kể cả rửa tiền. BCCI lâm vào khó khăn tài chính vào thập niên 1970 bởi vì các khoản vay có vấn đề liên quan đến vận tải biển. Tuy nhiên, bằng những mánh khóe tinh vi, BCCI chuyển qua chuyển lại tài sản có và tài sản nợ giữa các chi nhánh của ngân hàng, tạo ra hình ảnh giả tạo là một định chế tài chính hùng mạnh về vốn.

Các cuộc điều tra đã được tiến hành và năm 1991, cơ quan luật pháp tại bảy quốc gia quyết định đình chỉ hoạt động của BCCI. Trường hợp của BCCI cho thấy một số vấn đề quan trọng đối với các tổ chức tài chính, đó là: các tổ chức tài chính phải cẩn trọng trong việc tìm hiểu cách thức kinh doanh của những công ty khác mà họ đang tiến hành giao dịch. Họ cần nghiên cứu và thẩm tra cẩn thận những khách hàng và cổ đông lớn tiềm năng, chú ý đến chất lượng và phạm vi giám sát đối với các công ty nước ngoài ngay tại nước của họ, và nhận thức rằng những điều luật về tịch thu tài sản đặt các tổ chức/công ty trước nguy cơ bị phong tỏa hoặc tịch thu tài sản, kể cả tài khoản ngân hàng, các khoản chuyển ngân và những chứng từ chưa thanh toán.

Chương trình Green Ice

Các cơ quan thực thi pháp luật của tám quốc gia đã hợp tác điều tra một chương trình rửa tiền nghiêm trọng có tên gọi là Chương trình Green Ice. Kết quả là 167 người bị bắt giữ và 54 triệu đô-la tiền mặt và những tài sản khác bị tịch thu. Một số quan chức tài chính cao cấp của các tập đoàn cocain bị bắt giữ và cuối cùng bị kết tội. Các tài khoản tại nhiều ngân hàng trên toàn thế giới bị phong tỏa sau khi nhận được những khoản chuyển ngân và tiền gửi bằng tiền mặt của ngân quỹ bất hợp pháp. Tại Mỹ, các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa và tịch thu ở San Diego, Los Angeles, Chicago, Houston, Miami và New York.

Những ngân hàng Mỹ nhận các khoản tiền gửi trong vụ này đã hợp tác với nhân viên của Cơ quan Thi hành Pháp luật về Ma túy, và tiếp tục đệ trình các CTR chi tiết, trong đó cung cấp thêm các bằng chứng. Những ngân hàng trung gian với khả năng tiếp cận thông tin hạn chế hơn và do đó, nguy cơ bị lợi dụng để phục vụ chương trình rửa tiền cũng cao hơn.

Trường hợp này cho thấy các tổ chức tài chính phải ý thức rõ về những rủi ro này và bảo vệ bản thân bằng cách chú ý đến những giao dịch chuyển ngân thường xuyên với khối lượng tiền lớn đến những người hoặc tài khoản tại các quốc gia cung cấp ma túy.

Các Quy định
Pháp luật

Trong nhiều năm qua, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật để chống lại nạn rửa tiền. Những đạo luật quan trọng nhất trong số này bao gồm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970, Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền năm 1986, Đạo luật Chống Lạm dụng Ma túy năm 1988, Đạo luật Annunzio- Wylie năm 1992, Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền năm 1994, Đạo luật về Chiến lược chống Rửa tiền và các Tội phạm Tài chính năm 1998 và Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ năm 2001.

The Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970 (P.L. 91-508) nhằm mục đích:

 • Ngăn chặn trốn thuế và cung cấp công cụ để chống lại tội phạm có tổ chức.
 • Tạo lập “dấu vết giấy tờ” điều tra về những giao dịch tiền tệ quy mô lớn bằng cách thiết lập những tiêu chuẩn và yêu cầu về báo cáo (chẳng hạn như yêu cầu về Báo cáo Giao dịch Tiền tệ).
 • Thẩm tra căn cước của khách hàng và lưu trữ một số hồ sơ cơ bản về giao dịch khách hàng, bao gồm những khoản nợ và chi phiếu bị hủy bỏ, giấy tờ có chữ ký và các bản kê khai tài khoản.
 • Áp dụng các hình phạt dân sự và hình sự đối với các trường hợp vi phạm yêu cầu về báo cáo.
 • Tăng cường khả năng phát hiện và điều tra các hành vi tội phạm, trốn thuế và vi phạm pháp luật.

Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền năm 1986 (P.L. 99-570), là một bộ phận của Đạo luật Chống Lạm dụng Ma túy năm 1986, quy định rửa tiền là hành vi tội phạm liên bang. Đạo luật này quy định ba tội phạm hình sự mới về các hoạt động rửa tiền thông qua một tổ chức tài chính, do một tổ chức tài chính tiến hành hoặc chuyển đến một tổ chức tài chính. Ba tội phạm hình sự này bao gồm:

 • Cố ý tiếp tay cho hoạt động rửa tiền từ hoạt động tội phạm.
 • Cố ý (kể cả cố ý phớt lờ) tham gia vào giao dịch có giá trị trên 10.000 đô-la liên quan đến tài sản hoặc các khoản ngân quỹ kiếm được từ hoạt động tội phạm.
 • Cơ cấu lại các giao dịch để né tránh những yêu cầu về báo cáo của BSA.

Đạo luật Chống Lạm dụng Ma túy năm 1988 (P.L. 100-690) tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền thông qua một số biện pháp. Đạo luật này:

 • Gia tăng đáng kể các hình phạt dân sự và hình sự đối với tội phạm rửa tiền và những vi phạm BSA khác, kể cả việc tịch thu bất kỳ tài sản nào, bao gồm bất động sản và tài sản cá nhân, liên quan đến những giao dịch (đã được tiến hành hoặc đang cố được tiến hành) vi phạm các quy định pháp luật về đệ trình Báo cáo Giao dịch Tiền tệ, rửa tiền hoặc cơ cấu lại giao dịch.
 • Yêu cầu áp dụng những thủ tục chặt chẽ về xác nhận căn cước và lưu trữ hồ sơ về những giao dịch mua một số công cụ tiền tệ, bao gồm thư chuyển tiền và chi phiếu du lịch, bằng tiền mặt với tổng giá trị từ 3.000 đô-la đến 10.000 đô-la.
 • Cho phép Bộ Tài chính yêu cầu một số tổ chức tài chính nhất định tại các khu vực địa lý hoặc “trọng điểm” cụ thể đệ trình báo cáo BSA bổ sung vè những giao dịch tiền tệ có giá trị thấp hơn 10.000 đô-la, thông qua “Sắc lệnh Mục tiêu Địa lý.”
 • Hướng dẫn Bộ Tài chính đàm phán các hiệp định song phương quốc tế về lưu trữ hồ sơ đối với những giao dịch tiền tệ quy mô lớn của Mỹ và chia sẻ thông tin liên quan.
 • Tăng chế tài hình sự đối với tội trốn thuế liên quan đến khoản tiền kiếm được từ hoạt động phi pháp.

Đạo luật Chống Rửa tiền Annunzio- Wylie năm 1992 (P.L. 102-550) gia tăng các hình phạt đối với những tổ chức tài chính bị phát hiện là phạm tội rửa tiền. Đạo luật Annunzio-Wylie yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ:

 • Áp dụng quy định yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính, ngân hàng và phi ngân hàng (bao gồm các MSB), lưu trữ hồ sơ về các giao dịch chuyển tiền trong nước và quốc tế và những hồ sơ này có thể được sử dụng trong các điều tra của cơ quan thi hành pháp luật.
 • Thành lập Nhóm Tư vấn BSA (BSAAG) bao gồm đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Cục Chính sách Quốc gia về Kiểm soát Ma túy và những cá nhân và tổ chức tài chính liên quan, kể cả các MSB. BAASG được thành lập năm 1994, nhóm họp hai lần trong năm để thông báo cho các đại diện trong ngành dịch vụ tài chính về những quy định pháp luật mới và cách thức xử lý những thông tin được báo cáo.

Đạo luật Annunzio-Wylie cũng cho phép Bộ trưởng Tài chính Mỹ:

 • Yêu cầu bất kỳ tổ chức tài chính nào, hoặc bất kỳ nhân viên nào thuộc tổ chức tài chính, báo cáo về những giao dịch đáng ngờ liên quan đến việc vi phạm các quy định pháp luật.
 • Yêu cầu bất kỳ tổ chức tài chính nào áp dụng một chương trình chống rửa tiền.

Ngoài ra, Đạo luật Annunzio-Wylie:

 • Quy định rằng: một tổ chức tài chính hoặc nhân viên của một tài chính tiết lộ cho người dính líu đến giao dịch đáng ngờ khi đệ trình Báo cáo về Hành vi Đang ngờ (SAR) là vi phạm pháp luật.
 • Bảo đảm các tổ chức tài chính cũng như giám đốc, nhân viên và đại lý của tổ chức tài chính được miễn trách nhiệm dân sự khi báo cáo về hành vi đáng ngờ.
 • Quy định rằng: việc điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp (chẳng hạn như kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép của tiểu bang tại một tiểu bang mà pháp luật yêu cầu phải có giấy phép) là phạm tội liên bang.

Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền (MLSA) năm 1994 (P.L. 103-325) cung cấp các quy định cụ thể về MSB. MLSA:

 • Yêu cầu chủ sở hữu hoặc người kiểm soát MSB đăng ký hoạt động của MSB.
 • Yêu cầu tất cả các MSB phải duy trì danh sách các công ty được ủy quyền làm đại lý cho các dịch vụ tài chính mà MSB cung cấp.
 • Quy định rằng: việc điều hành một MSB không đăng ký là phạm tội liên bang.
 • Khuyến nghị tất cả các tiểu bang áp dụng các quy định pháp luật nhất quán và đồng bộ đối với MSB.

Đạo luật về Chiến lược chống Rửa tiền và các Tội phạm Tài chính năm 1998 (P.L. 105-310) yêu cầu:

 • Tổng thống, thông qua Bộ trưởng Tài chính và Tổng Chưởng lý, xây dựng một chiến lược quốc gia chống rửa tiền và những tội phạm tài chính liên quan và đệ trình chiến lược đó lên Quốc hội vào ngày 1 tháng 2 hàng năm.
 • Bộ trưởng Tài chính, sau khi tham khảo ý kiến với Tổng chưởng lý, sẽ xác định một số khu vực (theo vị trí địa lý, ngành, lĩnh vực hoặc tổ chức) có nhiều nguy cơ bị rửa tiền và các tội phạm tài chính liên quan (một số khu vực nhất định sẽ do cơ quan phụ trách Khu vực Tội phạm Tài chính Cường độ cao - HIFCAs - xác định sau đó).

Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ năm 2001 (P.L. 107-56), là Đạo luật Thống nhất và Củng cố nước Mỹ bằng cách Cung cấp những Phương tiện Phù hợp Cần thiết để Ngăn chặn Khủng bố năm 2001. Đạo luật này yêu cầu:

 • Tất cả các tổ chức tài chính xây dựng thiết lập chương trình tuân thủ pháp luật về chống rửa tiền. Mỗi chương trình tối thiểu phải bao gồm: các chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát; chỉ định người quản lý phụ trách việc tuân thủ pháp luật; cung cấp đào tạo; và kiểm toán độc lập.
 • Xây dựng một hệ thống thông tin bảo mật giữa chính phủ và các công ty dịch vụ tài chính.
 • Triển khai các thủ tục về xác định căn cước khách hàng khi lập tài khoản mới.
 • Tăng cường giám sát hợp lý các tài khoản đại lý và tài khoản ngân hàng cá nhân của những người không phải công dân Mỹ.
 • Thiết lập một mạng lưới bảo mật cao của FinCEN để tiếp nhận các báo cáo BSA điện tử.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất trong cuộc chiến chống lại các tội phạm tài chính.

Các Nỗ lực Quốc tế Chống Rửa tiền

Nhiều quốc gia khác cũng đã ban hành các văn bản pháp luật quan trọng về chống rửa tiền. Ngoài ra, một số tổ chức quốc tế và khu vực đã thông qua các nguyên tắc và quy định về chống rửa tiền.

Ủy ban Basel

Ủy ban Basel bao gồm đại diện từ các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát của Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật bản, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Vương quốc Anh và My. Năm 1988, Ủy ban Basel ban hành “Tuyên bố Nguyên tắc” về chống rửa tiền, trong đó đề nghị các tổ chức tài chính xác định đúng căn cước của khách hàng và tuân thủ những quy định pháp luật về giao dịch tài chính.

Liên Hợp Quốc (UN)

Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Vận chuyển Trái phép Ma túy và các Chất An thần (Công ước Vienna) kêu gọi các nước tham gia công ước hình sự hoá tội phạm rửa tiền, bảo đảm rằng bảo mật ngân hàng không phải là rào cản đối với các điều tra hình sự, và khuyến khích việc dỡ bỏ những cản trở pháp lý đối với việc điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Nhóm Đặc trách Hành
động Tài chính (FATF)

FATF được thành lập tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế của các nước công nghiệp chủ yếu vào năm 1989. Nhóm này đã phát hành một báo cáo trong đó đưa ra 40 khuyến nghị trên tinh thần của Công ước Vienna về triển khai và phối hợp các quy định pháp luật về chống rửa tiền giữa các nước thành viên. Những khuyến nghị này là cơ sở cho các quy tắc và quy định về chống rửa tiền của Nhóm Đặc trách Hành động Tài chính Caribê và Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ.

Một báo cáo khác của FATF về những quốc gia và lãnh thổ không hợp tác trong đó xác định những quốc gia có các quy định và hành động tiêu cực, cản trở các nỗ lực hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại nạn rửa tiền.

Liên minh Châu Âu (EU)

Năm 1991, EU ban hành một sắc lệnh về rửa tiền, phù hợp với 40 khuyến nghị ban đầu của FATF. Sắc lệnh này yêu cầu báo cáo bắt buộc về những giao dịch đáng ngờ và xác định căn cước của những chủ công ty và khách hàng được lợi từ các tài khoản và giao dịch tài chính.

Hiệp hội Egmont Group

Egmont Group là một hiệp hội toàn cầu với hơn 100 cơ quan tình báo tài chính, trung tâm quốc gia có chức năng thu thập thông tin về những hoạt động tài chính đáng ngờ hoặc bất thường trong lĩnh vực tài chính, phân tích và cung cấp dữ liệu cho các cơ quan quốc gia và các cơ quan tài chính tình báo để ngăn chặn việc tài trợ cho bọn khủng bố và các tội phạm tài chính khác. Hiệp hội lấy tên của một cung điện tại Brussels, nơi mà 15 cơ quan tình báo tài chính đầu tiên nhóm họp vào năm 1995 để thành lập một tổ chức phi chính thức về chia sẻ thông tin liên quan đến rửa tiền.

Mạng lưới Thi hành Pháp luật về Tội phạm Tài chính (FinCEN) đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các quốc gia xây dựng các cơ quan tình báo tài chính và hỗ trợ những cơ quan này tăng cường các chính sách và chương trình chống tài trợ cho bọn khủng bố và chống rửa tiền. FinCEN cũng bảo trợ cho các cơ quan tình báo tài chính mới xin gia nhập hiệp hội Egmont Group và cung cấp một hệ thống web bảo mật để các thành viên của Egmont có thể trao đổi thông tin. Ngoài ra, FinCEN còn là đại diện tích cực trong Uỷ ban Egmont có chức năng điều phối các hoạt động của Egmont Group và trong cả năm nhóm công tác của Egmont về các lĩnh vực: Pháp lý, Mở rộng Phạm vi, Đào tạo, Điều hành và Công nghệ Thông tin.

Tài liệu Cảnh báo Quốc gia và Danh sách Trừng phạt Kinh tế Thương mại

Tài liệu Cảnh báo của FinCEN

FinCEN đã phát hành các tài liệu cảnh báo quốc gia, trong đó kêu gọi tăng cường kiểm soát các giao dịch tài chính với những nước yếu kém trong việc kiểm soát nạn rửa tiền. Bạn có thể xem những tài liệu này tại địa chỉ www.fincen.gov, mục Publications/Advisories.

Danh sách của Văn phòng Quản
lý Tài sản Nước ngoài (OFAC)

Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành Danh sách những Kiều dân bị Chỉ định Đặc biệt và Tổ chức bị Phong tỏa (Danh sách SDN). Các quy định của OFAC yêu cầu doanh nghiệp phải xác định và phong tỏa tài sản của những quốc gia bị chỉ định, bọn khủng bố, các tập đoàn ma túy và những cá nhân bị chỉ định đặc biệt. Để xem các danh sách này cũng như các hướng dẫn về những điều mà doanh nghiệp nên hoặc không nên làm theo quy định của OFAC, hãy truy cập trang web của OFAC tại địa chỉ: www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/.

Giải thích Thuật ngữ

Đại lý
Thông qua một văn bản thỏa thuận hoặc những hình thức thỏa thuận khác, công ty phát hành ủy quyền cho công ty đại lý bán ra các công cụ tiền tệ, hoặc gửi và nhận các dịch vụ chuyển tiền (trong trường hợp là công ty chuyển tiền).

Tính Tổng
Tính tổng giá trị của nhiều giao dịch mà MSB biết là do cùng một người hoặc đại diện của cùng một người tiến hành, để phục vụ cho mục đích báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định của BSA. Ví dụ: MSB phải nộp một Báo cáo Giao dịch Tiền tệ nếu MSB đó biết rằng tổng giá trị các giao dịch tiền mặt gửi vào và rút ra của một khách hàng trong vòng một ngày lên tới trên 10.000 đô-la.

Chi nhánh
Một địa điểm giao dịch thuộc sở hữu của công ty phát hành hoặc công ty đại lý mà tại đó cung cấp các dịch vụ tài chính.

Công ty phát hành
Công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về thanh toán thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch với tư cách là người ký phát những công cụ tiền tệ đó, hoặc với tư cách là người chuyển tiền có nghĩa vụ bảo đảm thanh toán cho một giao dịch chuyển tiền.

Rửa tiền
Là quá trình bọn tội phạm tìm cách ngụy trang nguồn gốc thực sự của những khoản tiền kiếm được một cách bất hợp pháp hoặc từ hành vi tội phạm. Quá trình này bao gồm ba giai đoạn khác nhau và đôi khi trùng lặp.
Sắp đặt: — đưa khoản tiền kiếm được từ hành vi tội phạm vào hệ thống tài chính.
Phân tán: — tách rời khoản tiền khỏi nguồn gốc tội phạm thông qua nhiều lớp giao dịch tài chính.
Lưu thông: — chuyển đổi khoản tiền từ hành vi phạm tội sang hình thức “cuối cùng” để tạo ra lời giải thích có vẻ hợp pháp cho khoản tiền đó.

Công ty Dịch vụ Tiền tệ (MSB)
Bất kỳ người nào hoạt động kinh doanh, dù là thường xuyên hay không hoặc dưới hình thức doanh nghiệp có tổ chức hay không, và cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau đây:

 • thư chuyển tiền
 • chi phiếu du lịch
 • thanh toán tiền mặt cho chi phiếu
 • buôn bán tiền tệ hoặc đổi tiền
 • thẻ mang giá trịe

-VÀ-

 • Tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ có giá trị trên 1.000 đô-la
  • với một khách hàng
  • trong một hoặc nhiều giao dịch (một loại hoạt động)
  • vào bất cứ một ngày nào.

HOẶC

 • Cung cấp dịch vụ chuyển tiền với bất kỳ khối lượng nào.

Người chuyển tiền
Một người kinh doanh dịch vụ chuyển tiền thông qua một tổ chức tài chính được gọi người chuyển tiền và là một MSB, bất kể khối lượng chuyển tiền là bao nhiêu. Thông thường, người tiếp nhận và chuyển các khoản ngân quỹ với tư cách là một phần của giao dịch chứ không phải là bản thân giao dịch chuyển tiền (chẳng hạn như chuyển tiền liên quan đến việc mua bán chứng khoán hoặc những tài sản khác) sẽ không được coi là người chuyển tiền.

Công ty mua lại
Công ty mua lại là công ty chấp nhận các chứng từ để đổi lấy tiền hoặc các công cụ tiền tệ khác không phải do công ty đó phát hành. Ví dụ: một khách sạn cung cấp cho khách hàng 1.500 đô-la tiền mặt để đổi lấy thư chuyển tiền trị giá 1.500 đô-la của khách hàng (do một MSB khác cung cấp) được coi là một công ty thanh toán. Định nghĩa về MSB tại Điều 31 CFR 103.11(u)(4) mở rộng phạm vi hoạt động của MSB trở thành một công ty thanh toán thư chuyển tiền và chi phiếu du lịch nếu các công cụ tiền tệ liên quan được thanh toán để đổi lấy giá trị tiền tệ - có nghĩa là để đổi lấy tiền hoặc những chứng từ có thể chuyển nhượng khác. Việc chấp nhận những chứng từ này để đổi lấy việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ nói chung không được xem là thanh toán theo quy định của BSA.

Biện pháp cơ cấu lại
Một thuật ngữ được dùng để chỉ bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích né tránh khối lượng giao dịch mà BSA quy định phải thực hiện các yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ (chẳng hạn: đối với giao dịch đổi tiền trị giá 1.000 đô-la trở lên và giao dịch chuyển tiền trị giá trên 3.000 đô-la trở lên thì cần phải lập và lưu hồ sơ, đối với giao dịch trị giá 10.000 đô-la trở lên thì cần nộp Báo cáo Giao dịch Tiền tệ). Cơ cấu lại là hành vi phạm tội liên bang.

Những ví dụ về biện pháp cơ cấu lại

1. Một người phân chia một giao dịch lớn thành hai hoặc nhiều giao dịch nhỏ hơn —
Một khách hàng muốn tiến hành một giao dịch tiền mặt trị giá 10.500 đô-la trong vòng một ngày. Tuy nhiên, khi biết rằng giao dịch tiền mặt trên 10.000 đô-la yêu cầu phải đệ trình Báo cáo Giao dịch Tiền tệ, khách hàng đó đã chia thành hai giao dịch tiền mặt, mỗi giao dịch trị giá 5.250 đô-la, qua đó né tránh yêu cầu phải nộp Báo cáo Giao dịch Tiền tệ.

2. Một giao dịch lớn được chia thành hai hoặc nhiều giao dịch nhỏ hơn do hai hoặc nhiều người tiến hành —
Một khách hàng muốn gửi 10.000 đô-la cho một người bạn ở Luân Đôn. Khách hàng đó kết hợp với ba người khác, mỗi người chuyển 2.500 đô-la đến Luân Đôn, qua đó né tránh yêu cầu phải lưu trữ hồ sơ về Chuyển tiền đối với những giao dịch từ 3.000 đô-la trở lên.

Yêu cầu Cung cấp thêm Thông tin
Mẫu đơn của BSA

Tải xuống:
Trang web của FinCEN: www.fincen.gov
Trang web về MSB: www.msb.gov
Trang web của IRS: www.irs.gov

Điện thoại:
Trung tâm Cung cấp Mẫu đơn IRS
1-800-829-3676

Thông tin và Tài liệu
Hướng dẫn MSB miễn phí

Trang web về MSB: www.msb.gov
Văn phòng Quản lý Công ty Dịch vụ Tiền tệ:
1-800-386-6329

Trả lời Câu hỏi về Điền
các Mẫu đơn của BSA

Trung tâm Tin học Detroit - IRS
Đường dây nóng:
1-800-800-2877

Giải thích các Quy định của BSA

Mạng lưới Thi hành Luật pháp về
Tội phạm Tài chính
Đường dây Hỗ trợ Luật pháp: 1-800-949-2732

Báo cáo về Hoạt động Tài chính Liên quan đến Khủng bố

Đường dây nóng về các Tổ chức Tài chính
1-866-556-3974

Campaign Against Financial Crimes

Mạng lưới Thi hành Luật
pháp về Tội phạm Tài chính
Bộ Tài chính Mỹ
Washington, DC

Ấn phẩm của Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính (FinCEN)
Bộ Tài chính Mỹ